Rapporten en documenten

Deze Toolbox is grotendeels gebaseerd op informatie uit belangrijke rapporten die over de afgelopen jaren gepubliceerd zijn over de Basiskwaliteit Natuur. Er is geprobeerd om de belangrijkste bevindingen uit te lichten voor overheden, bedrijven en particulieren. Voor meer informatie is het mogelijk om de voor jou interessante artikelen te bekijken. Onderaan de pagina vind je een begrippenkader over de relevante terminologie van soorten en de begrippen die worden gebruikt.

Naslagwerken Basiskwaliteit Natuur

Inhoudsopgave

1. Het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur
Om de natuur te herstellen moet buiten de natuurgebieden een minimale basiskwaliteit gerealiseerd worden. Experts presenteren nu een manier om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan.

2. Stappenplan om Basiskwaliteit Natuur te bereiken
Deze website van de Vogelbescherming geeft een overzicht welke verschillende stappen doorlopen moeten worden om Basiskwaliteit Natuur te bereiken in een gebied.

3. Op weg naar Basiskwaliteit Natuur
In het rapport van Naturalis wordt Basiskwaliteit Natuur uitgelegd en aan welke randvoorwaarde natuur zou moeten voldoen om voor algemene soorten aantrekkelijker te worden. Daarnaast staan er een aantal aanbevelingen om Basiskwaliteit Natuur tot een succes te maken.

4. Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur
Dit rapport van SoortenNL richt zich vooral op de Basiskwaliteit natuur aan de hand van een praktisch hanteerbare set van soorten. Het bevat dan ook een soortenlijst vanuit de verschillende doelgroepen.

5. Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur
In dit rapport van de Wageningen Universiteit en Naturalis worden maatregelen beschreven die een bijdrage leveren aan de Basiskwaliteit Natuur voor twee specifieke gebiedstypen: het veenweidegebied in de Alblasserwaard en de zandgronden in Drenthe. De maatregelen zijn gekozen op basis van een aantal selectiecriteria.

6. Ecologisch Assessment van de Landschappen van Nederland
In het rapport van OBN natuurkennis hebben experts voor verschillende landschapstypen in Nederland de condities, knelpunten en herstelmaatregelen in kaart gebracht. Daarnaast is er ook een bijlage van dit rapport gepubliceerd die kun je hier (pdf: 5.2 MB) vinden. In dit bijlagenrapport staan de aangrijpingspunten per landschapstype voor natuurherstel weergegeven, inclusief de relatie tussen natuurkwaliteit en ecosysteemdiensten.

7. Basiskwaliteit Waternatuur
In dit rapport van Planbureau voor de leefomgeving wordt een verkenning gedaan naar ecologische indicatoren voor wateren buiten natuurgebieden.

8. Landschapsecologische analyse landschapselementen
Dit is een rapport van Staring Advies gaat over de verschillende landschapselementen en de bijbehorende indicatorsoorten. Daarnaast is er speciale aandacht voor Basiskwaliteit Natuur in de agrarische landschappen.

9. Basiskwaliteit Natuur met een focus op algemene soorten
Dit artikel van de Levende Natuur geeft de urgentie en ambitie aan van Basiskwaliteit Natuur. Het besteedt aandacht aan de afname van soorten en de indicatorsoorten die een belangrijke rol spelen bij Basiskwaliteit Natuur.

10. Groslijst Basiskwaliteit Natuur
Dit rapport van Naturalis bevat een algemene soortenlijst en opzet voor de omgevingscondities die nodig zijn voor specifieke soorten. Door in te spelen op de juiste condities kan de kans op het voorkomen van een specifieke soort worden vergroot.

Terminologie & begrippen

De terminologie van soorten (gidssoorten, doelsoorten, ambassadeursoorten) en de meest belangrijke begrippen zijn te vinden in het begrippenkader van SoortenNL Basiskwaliteit Natuur: