Menu

Toolbox voor biodiversiteit

Over de toolbox

Inhoudsopgave
In deze toolbox vindt u een overzicht van de kennis en ontwikkelingen rondom biodiversiteitsherstel. Voor verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden te vinden. Verder zijn er tools opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties, zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit op hun eigen terrein te vergroten.

Biodiversiteit in de praktijk vergroten

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen, van bedrijven, natuurorganisaties, tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers. Van aanpassingen in de landbouw tot bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken en groenstroken in de openbare ruimte.

Verdienmodellen

Veel veehouders en agrariërs willen graag bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, maar onzekerheden over de kosten en het terugverdienen daarvan vormt een belemmering voor deze ondernemers. Daarom is het realiseren van verdienmodellen voor boeren en andere grondeigenaren die biodivers willen ondernemen een belangrijke factor om succesvol biodiversiteit te herstellen. Voor het ontwikkelen van verdienmodellen is het van belang dat de prestaties ter verbetering van de biodiversiteit eenduidig worden gemeten, zodat beloningen gestapeld kunnen worden. Deze stapeling van beloningen kan bewerkstelligd worden, als zowel publiek als private partijen bijdragen aan hogere inkomsten en lagere lasten voor biodiverse ondernemers.

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, ontstaan er meer kansen voor wilde planten- en diersoorten.

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat de inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van de biodiversiteit, is het nodig om de biodiversiteit in een gebied te monitoren en vast te stellen wat het effect is van de genomen acties/maatregelen.

false