• artikel
  Nature Today 15 juni
  2022

  Stikstof: het probleem simpel uitgelegd

  De stikstofuitstoot moet omlaag, zegt het kabinet, en daardoor is nu het hele land in rep en roer. Snapt u hoe het precies zit met stikstof en wat het probleem eigenlijk is? Is het alleen ongezond voor de natuur, of ook voor mensen? Moeten we al die maatregelen wel willen? Het antwoord op al deze vragen, kort en duidelijk.

 • rapport
  CLM Onderzoek en Advies
  2022

  Duurzaamheid van groepen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft CLM een rapport opgesteld over de duurzaamheid van verschillende groepen gewasbeschermingsmiddelen voor het gebruik buiten de landbouw. Op basis van een literatuurstudie, praktijkervaring en expert judgement van CLM is beschreven: 1. Wat duurzame gewasbescherming is, en welke criteria daarbij horen. 2. Welke verschillende groepen gewasbeschermingsmiddelen er zijn, inclusief een overzicht van de werkzame stoffen van deze groepen die buiten de landbouw zijn toegelaten. 3. Hoe de verschillende groepen scoren op de diverse duurzaamheidscriteria.

 • rapport
  PBL Planbureau voor de Leefomgeving
  2022

  Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie : een eerste reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde doelen voor oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur

  In mei 2020 publiceerde de Europese Commissie de plannen voor een Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) voor 2030. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Financiën verkent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR), in deze quickscan wat de mogelijke consequenties zijn als de momenteel meest concrete onderdelen uit de EBS voor Nederland zouden worden geïmplementeerd.

 • rapport
  WOt-Technical report 162.
  2020

  Natuurbeleid betwist : visies op legitimiteit en natuurbeleid

  Beleid, kennis. Met deze essaybundel wil het PBL bijdragen aan een helder begrip van legitimiteitsvraagstukken en een meer eenduidige inzet hiervan in beleidsonderzoek.

 • rapport
  Report / Wageningen Environmental Research 3066.
  2021

  Collective approach in progress : interim evaluation of the agri-environment scheme in the Netherlands

  This interim evaluation shows that the feasibility and effectiveness of the Agricultural Nature and Landscape Management scheme (ANML) which was introduced in 2016, have both improved relative to the previous subsidy scheme. The ecological conditions for achieving the objectives of the Birds and Habitats Directives and the Water Framework Directive have also improved slightly. Two important factors for this success are 1) the area-based approach that has been implemented, with 40 agricultural collectives coordinating the conservation activities and concluding contracts with farmers, and 2) the greater flexibility of the system, which has made it possible to respond more effectively to the situations in the respective areas. With further specification of roles and responsibilities, additional simplification, prioritisation of target species and optimisation of conservation activities, additional gains can be made within the context of the scheme. However, more effort is needed to reverse the negative population trends of many target species and to actually improve water quality. This evaluation therefore makes recommendations for the use of supporting policy in combination with the ANLM, such as implementation measures, land policies, predation management and eco-regulations, the development of more far-reaching policy instruments and new forms of financing that enable the transition to ‘nature farming’ and the search for synergy with other sustainability challenges in area-based processes.

 • video
  Deltaplan biodiversiteitsherstel
  2022

  Groen Groeit! : Zo gaat biodivers maaien in de praktijk

  Wat is biodivers maaien? En hoe kun je het zelf doen – in je achtertuin, of in je gemeente? Dat weten ze in Apeldoorn. Erik legt het hier uit, zodat jij weet wat je aan de plantsoenendienst in jouw gemeente kan vragen.

 • artikel
  Nature Today 20 juni
  2022

  Het is tijd voor het verhaal van de natuur

  Op 10 juni 2022 presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. Die maatregelen zijn ingrijpend en het is goed invoelbaar dat het bij veel boeren tot onrust leidt. Maar veel media vergroten deze onrust uit waardoor de debatten verharden. En het verhaal van de natuur wordt onvoldoende verteld.

 • artikel
  Nature Today 14 juni
  2022

  Meer biodiversiteit in heggen, hagen, houtwallen en singels

  Landschapselementen als houtwallen, heggen en hagen spelen een belangrijke rol in het cultuurlandschap. Ze zijn niet alleen beeldbepalend, maar bieden ook onderdak aan tal van insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast vormen ze een verbinding tussen natuurgebieden en deelpopulaties. Kennisnetwerk OBN ontwikkelde een brochure met beheertips voor meer biodiversiteit in deze landschapselementen.

 • artikel
  Nature Today 10 juni
  2022

  Meer natuur in Lunenburgerwaard

  Het Utrechtse natuurgebied Lunenburgerwaard is de afgelopen maanden flink verbeterd. Zo is er rivierhout aangebracht, is het ooibos uitgebreid en is er een plas- en moerasgebied aangelegd. Het gebied voldoet nu aan de voorwaarden van het Europees Netwerk van beschermde gebieden.

 • artikel
  Nature Today 8 juni
  2022

  Zenderonderzoek voor het meest bedreigde zoogdier van Nederland van start

  Het gaat niet goed met de eikelmuis in Nederland. Daarom staat 2022 in het teken van deze soort. De Zoogdiervereniging is gestart met een zenderonderzoek, waarmee beter duidelijk wordt hoe de eikelmuis zijn omgeving gebruikt. Met deze informatie kan het leefgebied beter worden ingericht zodat de beschermde eikelmuis hopelijk niet uit ons land verdwijnt. Ook is voor het eerst het dier gefilmd.

 • website
  IVN Gezonde schoolpleinen
  2022
 • video
  Deltaplan biodiversiteitsherstel
  2022

  Groen groeit! : Zo verbind je groen in je omgeving

  Heggen zijn ontzettend goed voor de biodiversiteit, omdat insecten en andere diertjes er lekker kunnen eten en een schuilplaats vinden. Daarom plant Jantine van Stichting Hoopheggen duizenden meters heggen aan, samen met iedereen die wil helpen. Bekijk de reportage en leer hoe je mee kan doen!

 • artikel
  De levende natuur 121 3: 96 - 101
  2020

  De dijk als habitat voor bloemen en wilde bijen

  Lange tijd werden dijken vooral beschouwd als een verdedigingslinie tegen het water. Bovendien weten we al geruime tijd dat er een bijzondere vegetatie op dijken kan groeien. De kennis over de waarde die dijken hebben voor dieren, en met name insecten, is echter nog beperkt. In dit artikel belichten wij de dijken langs de Waal bij Nijmegen en hun belang voor de wilde flora en de gemeenschap van wilde bijen in dit ecosysteem.

 • artikel
  Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld 80: 15 - 21
  2022

  Vlinders in Meijendel: aantallen in 2021 langs twee telroutes

  Sinds 1992 worden dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en het Scheepje in Meijendel (Fig. 1). Voor alle dagvlindersoorten tezamen was 2021 langs onze routes een prima jaar. Alleen in 2013 telden we nog meer vlinders. Net als in de voorgaande twee jaren stonden de Meijendel-aantallen in schril contrast met het landelijk beeld van over het geheel genomen weinig vlinders. Met 28 verschillende soorten was de diversiteit langs onze routes in 2021 zelfs hoger dan in enig ander jaar. Onder die 28 soorten waren er twee die we nooit eerder langs onze routes hadden opgemerkt. Van de algemene dagactieve nachtvinders die we jaarlijks tellen is er een, de Sint-Jansvlinder, die de laatste decade een trendmatige afname laat zien. In het tweede deel van dit artikel besteden we extra aandacht aan deze soort en haar voorkomen langs onze routes.

 • artikel
  Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld 80: 39 - 53
  2022

  Broedvogelmonitoring Meijendel 2021

  In 2021 werden tijdens de jaarlijkse tellingen van broedvogels in Meijendel 6833 territoria vastgesteld, verdeeld over 94 soorten. In dit verslag worden de resultaten van 2021 afgezet tegen trendmatige ontwikkelingen, zowel op de lange (1984-2020) als op de korte (2009- 2020) termijn. Trends in Meijendel worden bovendien vergeleken met landelijke trends. Alle territoria bij elkaar nemend kan 2021 gekwalificeerd worden als een relatief slecht jaar binnen een op de korte termijn licht stijgende trend. Binnen de 38 jaar omvattende periode 1984-2021 komt 2021, gemeten naar het aantal territoria, op de 33e plaats.

 • artikel
  Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen 1: 25
  2019

  Snoeien voor biodiversiteit

  Iedere vakbekwame hovenier heeft tijdens de opleiding geleerd hoe, waarom en wanneer je moet snoeien. Toch zie je regelmatig dat alle bomen en struiken in tuinen tot uniforme groene bolletjes geschoren worden. Daarmee maak je van de tuin een ecologische woestijn. Dat kan anders!

 • rapport
  De Vlinderstichting
  2018

  Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant : rapportage Fase 2

  Klimaatextremen worden met de voortschrijdende klimaatverandering naar verwachting steeds gewoner. Dat betekent meer kans op zowel zomerdroogte als zware regenval. Voor het gentiaanblauwtje en andere diersoorten van de natte heide kan dat een probleem zijn omdat hun leefgebied zich juist op de grens van nat en droog bevindt en door vergrassing met pijpenstrootje in de knel komt. Bij natuurherstel door vernatting kan dit extra problematisch zijn wanneer er hogerop geen geschikt leefgebied te vinden is. In Noord-Brabant is daarom de afgelopen vijf jaar in verschillend heidegebieden gewerkt aan kleinschalige herstelmaatregelen over de hele hoogtegradiënt van nat naar droog.

 • artikel
  Nature Today 23 juni
  2022

  Stikstoflandschappen bieden geen verstopplekken voor hazen

  Hoewel hazen nu in het voortplantingsseizoen in de regel goed zichtbaar zijn, worden er steeds minder gezien. Ze zijn in aantal met meer dan vijftig procent afgenomen sinds 1950 en staan daarom op de Rode Lijst Zoogdieren. Vooral het boerenland wordt steeds minder geschikt voor de haas, het konijn en andere (zoogdier)soorten, zoals hermelijn.

 • artikel
  Compendium voor de leefomgeving 24 maart
  2022

  Fauna van het land, 1990-2020

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan.

 • artikel
  Compendium voor de leefomgeving 7 juli
  2020

  Set van provinciale natuurindicatoren

  De set van beleidsrelevante natuurindicatoren (BNI) voor provincies en Rijk is gebaseerd op de informatiebehoeftes over (doelen voor) biodiversiteit. We schetsen hier hoe we gekomen zijn tot deze set, welke keuzes we hiervoor hebben gemaakt en om welke indicatoren het gaat. Op twee andere overkoepelende webpagina's in deze CLO BNI publicatie staat beschreven hoe de set zich verhoudt tot de beleidscyclus van het natuurbeleid en welk verhaal de indicatorbeelden van de gepubliceerde BNI-indicatoren samen vertellen.

1 2 3 ... 161