Overheid

Het bevorderen van biodiversiteitherstel is een essentieel aspect van duurzaam stedelijk beheer. Dit komt op verschillende manieren naar voren. Om te beginnen biedt het vergroenen van de openbare ruimte esthetische voordelen en draagt in belangrijke mate bij aan het verminderen van hittestress en het verbeteren van de luchtkwaliteit en waterhuishouding. Daarnaast is het van belang dat de juiste omstandigheden voor bedrijven en organisaties worden gecreëerd om bij te kunnen dragen aan biodiversiteitsherstel en tegelijkertijd een gezond verdienmodel te behouden. Uiteraard is monitoring van gehandhaafde maatregelen op overheidsniveau zeer belangrijk om de effectiviteit van beleid te kunnen evalueren.

Biodiversiteit in de praktijk vergroten voor overheden

Het bevorderen van diverse flora en fauna is niet alleen ecologisch van belang, maar draagt tevens bij aan een prettige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. In het kader van biodiversiteitsherstel zijn er diverse praktische maatregelen die rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen nemen.

Aan de hand van verschillende aspecten worden hieronder concrete methoden gepresenteerd die jouw organisatie kan inzetten om biodiversiteitsherstel verder te bevorderen.

Landschapselementen (landelijk gebied): Landschapselementen verbinden natuur en bieden tevens de ruimte voor dieren om te schuilen nestelen en te eten. Door het aanbrengen of herstellen van deze elementen is er behoud van biodiversiteit en kunnen we veerkrachtige ecosystemen creëren. De rol van overheidsinstanties is om dit proces te stimuleren en waar kan zelf deze landschapselementen herstellen of terugbrengen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het aanbrengen van houtige-en natte landschapselementen, keverbanken etc.

Vergroenen openbare ruimte: Een aanzienlijk deel van Nederland bestaat uit openbare ruimte, veelal beheerd door de overheid. Vaak zijn deze plekken bebouwd. Vergroening biedt kansen om de biodiversiteit in de bebouwde omgeving te bevorderen. Er zijn diverse mogelijkheden op dit gebied, zoals onder meer ecologisch bermbeheer, gevelbeplanting of het aanleggen van een tiny forest.

Beleid voor biodiversiteit: Effectief beleid voor biodiversiteitsherstel is van groot belang. In sommige overheidsorganisaties is het biodiversiteitsbeleid al ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van uitvoeringsprogramma’s, biodiversiteitsplannen of een verordening. Hierin kunnen overheden ook een hoop van elkaar leren. Op onze beleidspagina staan verschillende voorbeelden van hoe gemeentes biodiversiteit in hun beleid hebben verankerd.

Groen in de buurt: Biodiversiteit krijgt vanuit verschillende invalshoeken steeds meer aandacht. Echter blijft de kennis over biodiversiteit en hoe je eraan kunt bijdragen bij veel burgers nog achter. Om deze kennis ook bij burgers over het voetlicht te krijgen, kunnen overheidsorganisaties zich op diverse manieren inzetten. Interessante voorbeelden om bewustwording en betrokkenheid van burgers te stimuleren zijn onder andere buiten lokalen, publiekscampagnes en groene belevingspunten.

Verdienmodellen biodiversiteit voor overheden

Om Nederland duurzamer en toekomstbestendig te maken is het van belang dat bedrijven en organisaties toekomstzekerheid hebben wanneer ze op een duurzame manier verder gaan. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen via verschillende subsidieregelingen deze toekomstzekerheid bieden en bijvoorbeeld duurzame landbouw stimuleren. Hieronder lees je over bepaalde overheidsregelingen.

Stimuleringsregelingen overheid: Er zijn voor uiteenlopende doelgroepen verschillende stimuleringsregelingen die overheidsorganisaties kunnen toepassen ter bevordering van de biodiversiteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van subsidies voor duurzame landbouw of het beschikbaar stellen van budget vanuit de waterschappen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Business case voor natuurinclusieve landbouw Een gezond en duurzaam bedrijfsplan voor boeren die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw is van groot belang voor het bevorderen van de biodiversiteit. Door boeren eerlijk te belonen voor hun ecologische aanpassingen, raken zij sterker gemotiveerd om biodiversiteit verder te verankeren in hun bedrijfsvoering. Op onze business case-pagina lees je voorbeelden van hoe boeren op verschillende manieren geld kunnen verdienen aan hun inzet voor biodiversiteit.

    Monitoring voor biodiversiteit

    Het opnemen van biodiversiteit in het beleid biedt voor veel gemeenten een handelingsperspectief. Hoe gemeenten dit aanpakken en welke maatregelen zij hier aan verbinden is terug te vinden in hun beleid. In dit kennisdossier vind je beleidsplannen en programma's van verschillende gemeenten voor verbetering van biodiversiteit.

    Adequaat monitoringssysteem: Het gebruik van meetbare KPI's als biodiversiteitsindicatoren, gestandaardiseerde gegevensverzameling, samenwerking met wetenschappelijke gemeenschappen, periodieke evaluaties, burgerparticipatie en adaptief beheer. Door zo'n uitgebreid en verfijnd monitoringssysteem in te zetten, kunnen overheden proactief inspelen op veranderingen in biodiversiteit en passende maatregelen nemen voor duurzaam beheer van ecosystemen.

    KPI-systematiek voor biodiversiteit: Een helder beeld krijgen van prestaties die - bijvoorbeeld door boeren - worden geleverd is van belang voor het sturen en belonen van grondgebruikers die zich inzetten voor biodiversiteitsherstel. Deze prestaties kunnen met behulp van Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) inzichtelijk worden gemaakt.