Kennisagenda

Op het gebied van biodiversiteitshestel is er binnen Nederland een grote hoeveelheid kennis beschikbaar. Wel bestaan er nog duidelijke hiaten in de kennis rondom biodiversiteit, deze hiaten bestaan vooral rondom de vraag hoe de biodiversiteit positief te beïnvloeden is. Daarbij gaat het om welke ecologische winst behaald kan worden met verschillende maatregelen, prestaties en een integrale aanpak.

Het uitwisselen en ontwikkelen van deze kennis is van groot belang om de biodiversiteit in Nederland te herstellen. De werkgroep Kennis, innovatie en educatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft daarom in samenwerking met verschillende partners een kennis- en innovatie agenda voor biodiversiteitsherstel opgesteld. Deze kennisagenda maakt inzichtelijk wat de grote kennishiaten zijn en welke innovatieopgaven er liggen op het gebied van biodiversiteitsherstel.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda

Bron: Samen voor biodiversiteit