Dossier

Maatregelen voor natuurinclusieve akkerbouw

De akkerbouw is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap en kan een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel. Hiervoor is het nodig om inzichtelijk te maken welke maatregelen akkerbouwers op hun bedrijf kunnen nemen om de biodiversiteit te stimuleren. Naast het aanleggen van vogelakkers en kruidenrijke randen zij er verschillende dingen mogelijk binnen het teeltsysteem.

Bouwplanverruiming

Inhoudsopgave

Rustgewas

Groenbemesters

Meerjarige teelt

Strokenteelt

Mengteelt

Agroforestry

Niet-kerende grondbewerking

Organische bemesting

Reductie gewasbeschermingsmiddelen

Meer informatie