Dossier

Landschaps­elementen

Landschapselementen spelen een belangrijke rol voor de regionale biodiversiteit. Onder landschapselementen wordt verstaan, elementen in het landelijke gebied die bestaan uit (half) natuurlijke vegetatie, zoals kleine bosjes, bomenrijen, houtwallen, sloten met natuurvriendelijke oevers, en resthoekjes met ruige vegetatie.

Inhoudsopgave

Houtige landschapselementen

Natte landschapselementen

Plas dras

Kleinschalige percelen

Akkerranden/bloemblokken

Vogelakkers

Keverbanken

Meer informatie

Publicaties

(3)